Obchodné podmienky cestovnej agentúry JANA travel

Jana Kaufmannová cestovná agentúra JANA travel

Námestie mieru 1, 908 51 Holíč
IČO : 45 332 762
Zapísaná v ŽR OÚ Senica č. 240-20255

 

Obchodné podmienky predaja zájazdov

 

I. Úvod

• prevádzkovateľom elektronického obchodu www.janatravel.sk je Jana Kaufmannová cestovná agentúra JANA travel

• ponúka zájazdy organizované cestovnými kanceláriami (ďalej len CK) v zmysle Zákona o zájazdoch č.281/2001Z.z.

• na všetky ponúkané zájazdy má uzatvorenú platnú Zmluvu o obchodnom zastúpení príslušnej CK a plnú moc na predaj uvedených zájazdov

• všetky zájazdy sú riadne poistené proti insolventnosti organizujúcej CK

• ponuka zájazdov je pravidelne aktualizovaná cez xml data (elektronické dáta), ktoré sa prenášajú priamo zo servera usporiadajúcej CK

• CA JANA travel si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené na platne uzavretej cestovnej zmluve s príslušným usporiadateľom zájazdu.

• predaj zájazdov podlieha Všeobecným zmluvným podmienkam (ďalej len VZP) organizujúcej CK, ktoré zákazník obdrží spolu s návrhom zmluvy

• objednávateľ – Zmluvu o obstaraní zájazdu môže podpisovať len osoba staršia ako 18 rokov a spôsobilá k právnym úkonom

 

II. Nezáväzná objednávka, zmluva o obstaraní zájazdu, úhrada

• nezáväzná objednávka zákazníka k ničomu nezaväzuje a je prejavom záujmu zákazníka o ponúkaný zájazd, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi : interaktívnym formulárom na webe, telefonicky, e-mailom, osobne ...

• na základe tohto záujmu CA JANA travel overí u CK dostupnosť miest a informuje zákazníka (telefonicky, e-mailom) o rezervácii, presnej cene a dobe, do ktorej je možné predmetný zájazd rezervovať.

• pokiaľ zákazník na základe potvrdenia jeho nezáväznej objednávky prejaví záujem o uzatvorenie Zmluvy o obstaraní zájazdu, CA JANA travel dohodne postup so zákazníkom tak, aby bolo možné do ukončenia rezervácie vykonať všetky potrebné úkony

• CA JANA travel na základe údajov poskytnutých zákazníkom vypíše Zmluvu o obstaraní zájazdu a túto spolu s Všeobecnými zmluvnými podmienkami a certifikátom zašle zákazníkovi v podobe návrhu

• zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti písomný návrh Zmluvy o obstaraní zájazdu.

• ak zákazník súhlasí so znením Zmluvy o obstaraní zájazdu, Všeobecnými zmluvnými podmienkami, zmluvu podpíše a doručí ju CA JANA travel ( e-mail, osobne ) a prevedie úhradu, zmluva zo strany objednávateľa sa stáva záväznou buď podpisom zmluvy alebo prevedením úhrady a to tým, čo nastane skôr.

• zmluva zo strany CK sa stáva záväznou, potvrdením objednávky, v prípade nepotvrdenia objednávky zo strany CK, objednávateľovi budú vrátené všetky doposiaľ uhradené prostriedky.

 

Úhradu objednávateľ vykonáva nasledovným spôsobom:

• rešpektuje pokyny k platbe oznámené mu CA JANA travel spolu s návrhom zmluvy ( úhrada priamo v CA JANA travel, resp. priamym vkladom na účet, resp. prevodným príkazom, pričom pri prevodnom príkaze má objednávateľ povinnosť zaslať do CA JANA travel potvrdenie banky o prevode mailom resp. faxom )

• k bezhotovostnej platbe použije objednávateľ variabilný symbol, ktorý mu CA JANA travel oznámila ako identifikátor jeho platby

• termíny úhrad vychádzajú z Všeobecným zmluvných podmienok príslušnej CK a sú vyznačené na Zmluve o obstaraní zájazdu, nedodržanie úhrad môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany príslušnej CK

 

III. Informácie potrebné k nástupu na zájazd (ďalej pokyny)

• informácie, ktoré sú pre klienta nevyhnutné k jeho nástupu na zájazd odovzdáva klientovi CA JANA travel

• spôsob doručenia pokynov je dohodnutý v Zmluve o obstaraní zájazdu pri jej uzatváraní

• platí pravidlo : pri zakúpení zájazdu viac ako 1 týždeň pred odletom, pokyny zasiela CK do CA JANA travel, ktorá ihneď a bez zbytočných prieťahov tieto doručuje klientovi

• ak je zájazd zakúpený v dobe kratšej ako 1 týždeň, pokyny CK doručí klientovi hneď po spracovaní príslušnej objednávky a CA JANA travel ich ihneď preposiela klientovi

• o odovzdaní pokynov si CA JANA travel vedie záznam

 

IV. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa (ďalej storno zájazdu)

• storno zájazdu a jeho spoplatnenie je upravované vo VZP príslušnej CK

• klient zasiela podpísané storno do CA JANA travel, ktorá ihneď a bez zbytočného prieťahu tento zašle danému touroperátorovi

• CA JANA travel pripraví pre klienta písomný doklad o stornovaní zosumarizovaním obdržaných platieb od klienta, s vyčísleným storno poplatkom a vyčíslenou vratkou pre klienta, zároveň v tomto doklade objednávateľ písomne oznámi, akou formou chce, aby mu bola vrátená zostávajúca suma, či v hotovosti, či na účet. V prípade bezhotovostnej platby, objednávateľ oznámi číslo svojho účtu, na ktorý CA FÉNIX zašle zostatok zvyčajne do 7 dní od stornovania zájazdu.

• po obdržaní storno protokolu od CK, tento zasiela klientovi

• pokiaľ si objednávateľ zakúpil poistenie UNION, sprostredkované CA JANA travel a storno spĺňa všetky náležitosti poistného prípadu, CA JANA travel sa zaväzuje pripraviť všetky podklady súvisiace so stornom pre objednávateľa a poskytnúť mu svoju súčinnosť pri skompletizovaní poisťovňou vyžadujúcich dokladov

 

V. Reklamácia zakúpených a poskytnutých služieb

• reklamáciu je potrebné zaslať písomne hneď (maximálne do 3 mesiacov po návrate) aj s prílohami (reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom CK, resp. recepciou, fotografie a iné dôkazové materiály). Objednávateľ má možnosť zaslať svoju reklamáciu :

1/ na adresu CA JANA travel

2/ na adresu organizujúcej CK

3/ doniesť osobne na prevádzku CA JANA travel

• právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie je usporiadateľ zájazdu, čiže organizujúca CK. CA JANA travel po obdržaní reklamácie, túto ihneď zašle CK a táto je zo zákona povinná sa k reklamácii vyjadriť ihneď, do 3 dní, maximálne do 1 mesiaca.

 

VI. Spracovávanie osobných údajov

• zber a spracovanie osobných údajov v spoločnosti CA JANA travel prebieha v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.

• CA JANA travel má registrované na Úrade na ochranu osobných údajov 1 informačný systém a o ďalších 4 vedie evidenciu, má vypracovaný bezpečnostný projekt k danému systému a s CK má uzatvorenú sprostredkovateľskú zmluvu

• CA JANA travel nijakým spôsobom nezneužije osobné údaje zákazníkov

• zákazník môže svoj súhlas so spracovaním OÚ kedykoľvek odvolať a to e-mailom, resp. poštou

• ak zákazník požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov v súlade s § 28 ZOOÚ, je CA JANA travel povinná túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať

• pri akomkoľvek podozrení s neoprávnením nakladaním s OÚ, má zákazník právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Ochrana osobných údajov a ich spracovanie bude realizované v súlade so ZOOÚ. Ďalšie prípadné osobitné práva Zákazníka tu nespomenuté upravuje ustanovenia § 28 ZOOÚ.

 

Holíč, 01.01.2015

 

*) skratky používané v týchto obchodných podmienkach:

certifikát – doklad o poistení proti insolventnosti CK

CK – cestovná kancelária, ktorá usporiadava zájazd = obstarávateľ služieb

Objednávateľ – osoba staršia ako 18 r., právne zodpovedná

OÚ – osobné údaje

pokyny – ide o doklady, ktoré objednávateľ a spolucestujúce osoby potrebujú k nástupu na zájazd. Ide predovšetkým o vouchery (ubytovací poukaz), dopravné ceniny (na autobus resp. letenky), informácie a kontakty (dátum, čas stretnutia, odchodu, delegát, non - stop pohotovostná linka CK) a iné presne špecifikované v Zák. o zájazdoch č. 281/2001 Z.z. a VZP danej CK

VZP – všeobecné zmluvne podmienky, ktorými sa upravujú vzťahy medzi CK a zákazníkom

Zákazník – osoba ktorá odoslala nezáväznú objednávku

ZOZ – zmluva o obstaraní zájazdu uzatvorená v zmysle Zák. o zájazdoch č. 281/2001 Z.z.

ZOOÚ – zákon o ochrane osobných údajov