Reklamačný poriadok

Jana Kaufmannová cestovná agentúra JANA travel

Námestie mieru 1, 908 51 Holíč

IČO : 45 332 762

Zapísaná v ŽR OÚ Senica č. 240-20255

Reklamačný poriadok


Reklamáciu zájazdu musí zákazník poslať písomne, s pripojeným reklamačným protokolom z miesta pobytu potvrdeným delegátom CK, s fotografiami atď., doporučene na adresu CA :
Jana Kaufmannová cestovná agentúra JANA travel, Námestie mieru 1, 908 51 Holíč.

CA JANA travelje cestovná agentúra, podľa zákona nezodpovedá za služby poskytnuté cestovnými kanceláriami a takisto nevybavuje v ich mene reklamácie. CA JANA travel po prevzatí, resp. doručení, reklamáciu pošle usporiadateľovi zájazdu, ktorý je povinný sa k nej vyjadriť v zákonom stanovenej lehote.

CA JANA travel ako autorizovaný predajca zájazdov renomovaných cestovných kancelárií vydáva tento reklamačný poriadok na uplatňovanie práv zákazníkov pri reklamácii nedostatkov služieb cestovného ruchu :

1. Zodpovednosť CK

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich z cestovnej zmluvy zodpovedá cestovná kancelária, s ktorou má zákazník uzatvorenú cestovnú zmluvu, bez ohľadu na to, že záväzky by mali byť splnené inými dodávateľmi služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu. Cestovná kancelária nenesie nijakú zodpovednosť a neručí za úroveň, cenu, prípadne vzniknutú škodu pri službách, ktoré nie sú dohodnuté v cestovnej zmluve a sú organizované inými subjektmi, ktoré si zákazník objedná na mieste u delegáta, v hoteli či u iných organizáciách. Za predmet reklamácie nemožno považovať výlet zadarmo alebo darček zadarmo.

2. Právna úprava

Cestovná kancelária sa riadi zákonom č. 281/2001 Z. z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

3. Lehota na podanie reklamácie

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas u usporiadajúcej cestovnej kancelárie bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do 3 mesiacov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy. Ak si zákazník v tomto termíne reklamáciu neuplatní, právo na reklamáciu zaniká.

Táto lehota je rovnaká v prípade, ak zákazník podá reklamáciu v 
CA JANA travel, ktorá reklamáciu najneskôr do 3 dní odo dňa jej prijatia odošle alebo odovzdá usporiadajúcej cestovnej kancelárii na vybavenie. O spôsobe vybavenia reklamácie zákazníka oboznámi usporiadajúca cestovná kancelária v súlade so svojím reklamačným poriadkom.

4. Spôsoby reklamácie

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu tak, aby mohla byť zjednaná náprava, pokiaľ možno hneď na mieste. Uplatnenie reklamácie na mieste poskytovania služieb umožňuje odstránenie nedostatkov okamžite, lebo s odstupom času sa sťažuje dokázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Reklamáciu služieb možno uplatniť na mieste poskytovania služieb u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, a to písomne alebo ústne. O ústnom podaní reklamácie sa spíše reklamačný protokol, v ktorom sa uvedie meno zákazníka, špecifiká zájazdu, názov ubytovacieho zariadenia a popis reklamácie. Reklamačný protokol podpíše zákazník a delegát usporiadajúcej cestovnej kancelárie. V prípade, že sa reklamácia nevybaví hneď na mieste, je potrebné ju uplatniť ešte aj písomne doporučenou zásielkou na adresu usporiadajúcej cestovnej kancelárie.

Reklamáciu možno poslať doporučene aj na adresu Jana Kaufmannová cestovná agentúra JANA travel, Námestie mieru 1, 908 51 Holíč, ktorá následne najneskôr do 3 dní odo dňa prijatia reklamácie, odošle reklamáciu usporiadajúcej cestovnej kancelárii na vybavenie.

5. Obsah reklamácie

Reklamácia musí obsahovať údaje potrebné na identifikáciu služieb, ktoré mali nedostatky alebo ktoré neboli poskytnuté vôbec.

* číslo cestovnej zmluvy

* dátum jej uzatvorenia

* s akou cestovnou kanceláriou bola cestovná zmluva uzatvorená

* popis nedostatkov poskytnutej služby, resp. informácie, ktoré služby neboli poskytnuté vôbec

* čoho sa zákazník domáha, t. j. bezplatného odstránenia nedostatkov, náhradného poskytnutia služby, pokiaľ je to podľa charakteru služby možné, primeranej zľavy z ceny služby, ktorá mala nedostatky

* bankové spojenie zákazníka, pokiaľ žiada primeranú zľavu z ceny služby, ktorá mala nedostatky

* reklamačný protokol z miesta pobytu, ktorý obsahuje fotodokumentáciu, možné ďalšie preukazné doklady, podpísaný delegátom cestovnej kancelárie v prípade, ak sa reklamácia uplatňuje priamo na mieste poskytovaných služieb.

6. Povinnosti zákazníka

Zákazník je povinný poskytovať pri vybavovaní reklamácie súčinnosť, a to najmä :
doplňovať požadované údaje, podávať informácie a vysvetlenia, predkladať doklady preukazujúce skutočný stav.

7. Lehoty na vybavenie reklamácie

Ak sa reklamácia uplatní priamo u delegáta usporiadajúcej cestovnej kancelárie, delegát je oprávnený o reklamácii rozhodnúť a vyriešiť ju k obojstrannej spokojnosti.

V ostatných prípadoch bude reklamácia vybavená najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, pokiaľ sa zákazník s usporiadajúcou cestovnou kanceláriou nedohodnú na inej lehote.

8. Reklamačné poriadky

Podrobnosti vybavovania reklamácií sú stanovené v reklamačnom poriadku každej cestovnej kancelárie, ktorý má prednosť pred týmto reklamačným poriadkom.

9. Účinnosť reklamačného poriadku

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť od 01.01.2015.